Mattau 麻豆農會食品包裝設計 - 樂岑設計 Le Cen

Mattau 麻豆農會食品包裝設計

氣候風土適宜,所以使得麻豆文旦有著得天獨厚的優勢,因而發展出的農特產品,令人讚不絕口。

Mattau 蜂蜜柚子茶
Mattau 蜂蜜柚子茶
Mattau 蜂蜜柚子茶單入禮盒
Mattau 蜂蜜柚子茶單入禮盒
Mattau 金鑽柚子茶單入禮盒
Mattau 金鑽柚子茶單入禮盒
Mattau 蜂蜜柚子茶二入禮盒
Mattau 蜂蜜柚子茶二入禮盒
Mattau 無毒豆荳寶 - 黃豆
Mattau 無毒豆荳寶 - 黃豆
Mattau 無毒豆荳寶 - 黑豆
Mattau 無毒豆荳寶 - 黑豆
Mattau 蜂蜜柚子茶
Mattau 蜂蜜柚子茶單入禮盒
Mattau 金鑽柚子茶單入禮盒
Mattau 蜂蜜柚子茶二入禮盒
Mattau 無毒豆荳寶 - 黃豆
Mattau 無毒豆荳寶 - 黑豆