Mattau 柚花洗沐系列包裝設計 - 樂岑設計 Le Cen

Mattau 柚花洗沐系列包裝設計

氣候風土適宜,所以使得麻豆文旦有著得天獨厚的優勢,因而發展出的農特產品,令人讚不絕口。

Mattau 柚花洗沐系列包裝設計
Mattau 柚花洗沐系列包裝設計
Mattau 柚花淨白沐浴乳
Mattau 柚花淨白沐浴乳
Mattau 柚花淨白身體乳液
Mattau 柚花淨白身體乳液
Mattau 柚花滋養洗髮乳
Mattau 柚花滋養洗髮乳
Mattau 柚花抗菌洗手乳
Mattau 柚花抗菌洗手乳
Mattau 柚花淨化面膜
Mattau 柚花淨化面膜
Mattau 柚花淨白潔膚皂
Mattau 柚花淨白潔膚皂
Mattau 寵愛體驗組
Mattau 寵愛體驗組
Mattau 柚花洗沐系列包裝設計
Mattau 柚花淨白沐浴乳
Mattau 柚花淨白身體乳液
Mattau 柚花滋養洗髮乳
Mattau 柚花抗菌洗手乳
Mattau 柚花淨化面膜
Mattau 柚花淨白潔膚皂
Mattau 寵愛體驗組